Privacy Beleid

Privacy Statement Beauté et vogue box

Dit is het privacy statement van M. Aftab h.o.d.n. Beauté et vogue box, hierna: Beauté et vogue box. Beauté et vogue box is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62852876 en is gevestigd aan De Steiger 63C (1351AD) te Almere. In dit document wordt uitgelegd hoe Beauté et vogue box omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Beauté et vogue box de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Beauté et vogue box, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Beauté et vogue box, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Beauté et vogue box verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 •  Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

 •  Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;

 •  Afwijkend afleveradres;

 •  Financiële gegevens;

 •  Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

 •  Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

  Doel van de verwerking

  De persoonsgegevens die door Beauté et vogue box verwerkt worden, hebben ten doel om:

 •  contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

 •  haar diensten te kunnen uitvoeren;

 •  haar dienstverlening te verbeteren;

 •  betalingen te kunnen verrichten;

 •  wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

 •  marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website

  door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

 •  nieuwsbrieven te kunnen versturen;

 •  met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor

  zover dit noodzakelijk is.

Privacy statement – 11 november 2021

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Beauté et vogue box worden persoonsgegevens verwerkt. Beauté et vogue box verwerkt uitsluitend gegevens die Beauté et vogue box noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Beauté et vogue box bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.beauteetvoguebox.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Beauté et vogue box biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Beauté et vogue box verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Beauté et vogue box deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Beauté et vogue box kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 •  De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

 •  De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

Pagina 2 van 6 – Beauté et vogue box

Privacy statement – 11 november 2021

 •  De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 •  Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 •  Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 •  Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

  Beveiliging van Persoonsgegevens

  Beauté et vogue box neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

  Jonger dan 16 jaar?

  Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

  Disclaimer

  Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Beauté et vogue box behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Beauté et vogue box aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Beauté et vogue box voor zover deze niet aan derden toebehoren.

  Cookieverklaring

  Beauté et vogue box maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Beauté et vogue box mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website

Pagina 3 van 6 – Beauté et vogue box

Privacy statement – 11 november 2021

te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Beauté et vogue box raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Beauté et vogue box gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatst Beauté et vogue box ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt Beauté et vogue box om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Beauté et vogue box worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Beauté et vogue box informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Beauté et vogue box houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Gebruik social media

Beauté et vogue box maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (Facebook, Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Beauté et vogue box u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt Beauté et vogue box u om toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel om u marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e- mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Beauté et vogue box de inhoud van marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt door u op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

Pagina 4 van 6 – Beauté et vogue box

Privacy statement – 11 november 2021

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Beauté et vogue box kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Beauté et vogue box raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 •  Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 •  Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 •  Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 •  Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Beauté et vogue box.

 •  Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Beauté et vogue box, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Beauté et vogue box ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

 •  Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Beauté et vogue box staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en

Pagina 5 van 6 – Beauté et vogue box

Privacy statement – 11 november 2021

rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Beauté et vogue box met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e- mail via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Beauté et vogue box u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Beauté et vogue box zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Beauté et vogue box kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Beauté et vogue box reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Beauté et vogue box u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 11 november 2021.

Pagina 6 van 6 – Beauté et vogue box

Winkelwagen